News

Book

1.กรอบแนวความคิดทางการบัญชีเพื่อการบริหารการเงินสำหรับนักบริหาร

2.รวมกฎหมายเศรษฐกิจและการเงินยุควิกฤตเศรษฐกิจ

3.กรอบโครงของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Conceptual Framwork of Management Information System

4.การนำนโยบายการบริหารงานขององค์การธุรกิจไทยไปปฏิบัติ ศึกษาปรากฏการณ์ปัญหาในอดีตเพื่อการพัฒนาสู่ศตวรรษที่่ 21

5.การบริหารการพัฒนาธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ