ภควดี ศรีมณี
14 Sep 2020

หนังสือมาใหม่ประจำเดือน สิงหาคม 2563

1. TharnType Story : เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆ ภาคอาถรรพ์ 7 ปี
2. สถานะข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
3. คู่มือเตรียมสอบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
4. คู่มือมาตรฐานและแนวทางความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางน้ำ
5. รายงานสถิติปริมาณจราจร รายได้ค่าผ่านทางพิเศษและอุบัติเหตุบนทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2562
6. รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) ศาลรัฐธรรมนูญ The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand
7. พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พุทธศักราช 2515 - 2559 เล่ม 3
8. พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พุทธศักราช 2515 - 2559 เล่ม 2
9. พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พุทธศักราช 2515 - 2559 เล่ม 1
10. A day Issue 229 September 2019
11. รายงานประจำปี 2562 รฟม. เรายกระดับชีวิตเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิต ร่วมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
12. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2562 เล่ม 3
13. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2562 เล่ม 2
14. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฉบับสื่อมวลชน (สื่อมวลชนไทย)
15. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฉบับสื่อมวลชน (สื่อมวลชนต่างประเทศ)
16. คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีบัญชี 2561 แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำปีบัญชี 2561 แผนปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เล่มที่ 4
17. แผนแม่บทสารสนเทศกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. 2562-2564 แผนปฏิบัติการสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3
18. แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. 2562-2564 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 2
19. แผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562-2564 แผนขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อความปลอดภับในการใช้รถใช้ถนน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562-2564 แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 กองทุนเพื่อความปลอดภับในการใช้รถใช้ถนน เล่มที่ 1
20. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) : โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. 2562 - 2564 และการยกระดับการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตามเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21. รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) : โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. 2562 - 2564 และการยกระดับการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตามเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
22. คำศัพท์-คำย่อ ทางการฑูตและการต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4)
23. Integrity Risk Assessment in Public Procurement in Thailand


24. Final Report : The Study on Strengthening Cross-Border Freight Transport Capability to enhance Thailand's Strategy on becoming Indochina Transport Hub


25. Executive Summary : The Study on Strengthening Cross-Border Freight Transport Capability to enhance Thailand's Strategy on becoming Indochina Transport Hub