ภควดี ศรีมณี
07 Oct 2020

หนังสือมาใหม่ประจำเดือน กันยายน 2563

1.พันเอก จินดา ณ สงขลา ที่รู้จักและประทับใจ

2.จดหมายเหตุวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) พุทธศักราช 2486-2561

3.โครงการว่าจ้างที่ีปรึกษา เพื่อจัดทำแผนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก รายงานแผนปฏิบัติการ

4.แนวทางในการจัดทำร่างกฎหมาย (Legislative Drafting Guideline)

5.หนังสือเกษียณอายุราชการกรมการขนส่งทางบก ปี 2563

6.หนังสือเกษียณอายุราชการกรมการขนส่งทางบก ปี 2563

7.รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

8.สถิติจัดหางาน 2562

9.สรุปผลการดำเนินงาน "การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน"ของ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน สภาปฏิรูปแห่งชาติ

10.สรุปการดำเนินงานพระกฐินและพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562

11.หนังสือเกษียณอายุราชการกรมการขนส่งทางบกปี 2562

12.สรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี 2562

13.รายงานประจำปี 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินปี 2562 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

14.รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) กระทรวงคมนาคม

15.รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) สำนักงานปลัด กระทรวงคมนาคม

16.รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

17.รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

18.รายงานประจำปี 2561 (Annual Report 2018) สำนักงานอัยการสูงสุด

19.รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) กรมธนารักษ์

20.รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

21.รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

22.รายงานประจำปี 2562 (OJA Annual Report 2019) สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

23.รายงานประจำปี 2562 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

24.รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2563

25.รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.

26.คุณในอนาคต

27.แม่บ้านสาวพรหมจรรย์

28.ห้วยขาแข้ง (50 ปี เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง : ประวัติศาสตร์สู่อนาคต)

29.Huai Kha Khaeng (50 Years of Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary : History to the Future)

30.แผนผังแม่บทการอนุรักษ์และการพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ (รายงานการศึกษา โครงการจัดทำแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และการพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ )

31.งบประมาณโดยสังเขป ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

32.รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองประจำปี พ.ศ. 2561

33.รายงานประจำปีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2562

34.สรุปผลงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2561 - 2562รายงานประจำปี/รายงานผลการปฏิบัติงาน