ภควดี ศรีมณี
15 Oct 2020

หนังสือมาใหม่ประจำเดือน ตุลาคม 2563

Book

1.พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522

2.พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522

3.ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

4.พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ

5.ชุมชนต่างชาติใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สมัยรัตนโกสินทร์

6.ชุมชนดั้งเดิมใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

7.รวมบทบัญญัติและเอกสารที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562

8.ลิขิตรักจากซาตาน

9.คู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Python #ฉบับปรับปรุง

10.รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

11.รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

12.รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13.รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

14.รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

15.รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) สำนักงบประมาณ

16.การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ปี 2562

17.ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

 

E-Book

1.วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช

 

CD/DVD

1.รายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น