ภควดี ศรีมณี
09 Nov 2020

หนังสือมาใหม่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

Book


1.จุลนิติ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563


2.พลิกโฉมท้องถิ่น บินนอกกรอบ


3.รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่


4.รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) กรมสรรพากร


5.รายงานผลการดำเนินงานรองรับสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ประจำปีงบประมาณ 2562


6.รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย


7.จดหมายเหตุ โครงการ We care about you


8.ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


9.พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ


10.สมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เล่ม 1


11.สมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เล่ม 2


12.ชุดความรู้มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ


13.รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย


14.รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง


15.รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) กองทุนการออมแห่งชาติ


16.รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ


17.รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2562


18.พุทธประวัติ


E-Book


1.รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ


2.จุลสาร "ก.พ.ค.News" ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (รายสี่เดือน)


3.โลกเปลี่ยน คนปรับ


4.แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


5.วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 23 ฉบับที่ 118 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2562


6.วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 23 ฉบับที่ 119 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562


7.ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง เตรียมความพร้อมให้ดี...แต่ถ้าจะให้ดีต้องสังเกตฉลาก


8.ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ปรับเปลี่ยนใหม่สัญญาการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์


9.ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ปัญหาการซื้อขายออนไลน์


10.จุลสาร "ก.พ.ค.News" ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (รายสี่เดือน)


11.รายงานผลการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สถานการณ์การทุจริตและการป้องกัน และสร้างสังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต


12.รายงานประจำปี 2562 กรมการขนส่งทางบก


13.รายงานประจำปี 2562 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย


14.จดหมายข่าว วช. ปีที่ 15 ฉบับที่ 104 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562


15.ก่อนจะคิดซื้อรถยนต์ (มือสอง)


16.โฆษณาใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาได้


17.ระวัง ! โดนหลอกร่วมลงทุน


18.รู้ทัน...คำโฆษณาเกินจริง!!


19.เช็คทัวร์ให้ดี...ก่อนตกเป็นเหยื่อ


20.สคบ.เปิดตัวแอปพลิเคชั่น OCPB Connect


21.จุลสาร ก.พ.ค.News ปีที่ 3 ฉบับที่ี 3


22.รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ


23.ความปลอดภัยของผักและผลไม้ในเทศกาลกินเจ


24.ฉลากสินค้า...ทำไมถึงสำคัญต่อผู้บริโภค?


25.ระวัง! แชร์ลูกโซ่ที่มาในรูปแบบการลงทุนจัดคอร์สสัมมนา


26.ระวังภัยซื้อรถยนต์มือสอง


27.รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่


28.คิดให้ดีก่อน! หากไม่อยากติดหนี้บัตรเครดิต


29.ดูใบเสร็จค่าซ่อม ก่อนขับรถออกจากอู่


30.ฟ้าทะลายโจร พระเอกขี่ม้าขาวสู้ไวรัสโควิด-19 จริงเหรอ?


31.แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2562


32.รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) กรมบังคับคดี


33.รายงานประจำปี 2562 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม


34.Thailand's Budget in Brief Fiscal Year 2020


35.งบประมาณโดยสังเขปฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563