ภควดี ศรีมณี
06 Jan 2021

หนังสือมาใหม่ประจำเดือน มกราคม 2564

1.เทวานฤมิตร


2.เอกเทพ


3.นางฟ้าที่ (แสน) รัก


4.เพลิงแค้นปีศาจ


5.เพลงรักปีศาจ


6.รอยรักกลางตะวัน


7.จับแมวสองมือ


8.พวกเราขอเล่าบ้าง อยู่วงัสระประทุม 2


9.พูดอังกฤษจากจินตภาพ Mind Map English เข้มข้น


10.Daily English Conversation สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฉบับสมบูรณ์


11.EQ ตัดสินชะตากรรม


12.สถานการณ์การทุจริตประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


13.คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ


14.ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2562 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2562


15.การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)


16.จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Python Data Science


17.คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Angular


18.พัฒนา Web Apps ด้วย React Bootstrap + Redux


19.พัฒนา Web Apps ด้วย Bootstrap + HTML 5


20.พัฒนาแอพ Android ด้วย Firebase & Kotlin


21.เรียนรู้ Data Science AI : Machine Learning ด้วย Python


22.พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Node.js Express + MongoDB


23.พัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 Bootstrap CSS3+jQuery+JavaScript+Ajax ฉบับสมบูรณ์


24.พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Firedase ร่วมกับ React


25.พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Vue.js Vuex + Bootstrap


26.พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Firedase ร่วมกับ Vue.js


27.การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS


28.โปรแกรม MongoDB


29.นำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ธุรกิจด้วย Power BI


30.A Little BIG DATA and Machine Learning


31.Photoshop CC 2020 Professional Guide


32.การวิเคราะห์โครงสร้างและผลกระทบทางเศรษฐกิจ ด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตและตารางบัญชีเมตริกซ์สังคม


33.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information sytems


34.การจัดการทรัพยากรมนุษย์


35.การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร


36.การจัดการ


37.การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : จากหลักวิธีสู่แนวปฏิบัติที่ดี


38.การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์


39.การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบไทยๆ


40.ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการเกิดเป็นเมือง


E-Book


1.คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ