ภควดี ศรีมณี
11 Feb 2021

หนังสือมาใหม่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

Book


1.60 ปี กรมการขนส่งทางบก


2.รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี 2563 เล่ม 1


3.คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ


4.คุณธรรมนำการพัฒนาปี 2563 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)


5.รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 18 ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตยห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน


6.ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Sustainable Democracy)


7.อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระทำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


8.สิทธิของประชาชนและชุมชนในการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560


9.บรมราชาภิเษก ความจงรักภักดีของกรุงเทพมหานคร ในงานพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช 2562


10.คำอธิบายกฎหมายปกครอง


11.คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ


12.ประมวลคำวินิจฉัย ข้อหาหรือว่าด้วย พ.ร.บ.ข้อมุลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


13.สาระน่ารู้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


14.เอกสารผลงาน เรื่อง การกำหนดราคาค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน เพื่อดำเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย


15.เอกสารผลงาน เรื่อง การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในรถโดยสาร


16.เอกสารผลงาน เรื่อง การจ้างท่ีปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน (ตามกรอบความตกลง GMS)


17.เรียงร้อยเรื่องราวไว้ผูกสายใยใจนิรันดร์


18.เสริมสร้างพัฒนาป้องกันวินัยราชการ


19.คู่มือสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขับรถสาธารณะ


20.รวมความเห็นย่อ พ.ศ. 2548 คณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง


21.คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสถานตรวจสภาพรถ


22.รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการกำกับดูแลและประเมินผลการประกอบการของเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 1 และหมวด 4 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล


23.รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการกำกับดูแลและประเมินผลการประกอบการของเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 1 และหมวด 4 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล


24.รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) โครงการศึกษาดพื่อจัดวางระบบและพัฒนาการตรวจสภาพรถโดยสถานตรวจสถาพรถ (ตรอ.) ของประเทศไทย


25.รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาดพื่อจัดวางระบบและพัฒนาการตรวจสภาพรถโดยสถานตรวจสถาพรถ (ตรอ.) ของประเทศไทย


 E-Book


1.รายงานสถิติการขนส่งประจำปี 2561


2.แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางบก ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)


3.รายงานประจำปี พ.ศ. 2561 กรมการขนส่งทางบก


4.วารสารมาตุลี ฉบับที่ 1 ประจำปี 2562


5.วารสารมาตุลี ฉบับที่ 2 ประจำปี 2562


6.วารสารมาตุลี ฉบับที่ 3 ประจำปี 2562


7.วารสารมาตุลี ฉบับที่ 4 ประจำปี 2562


8.วารสารมาตุลี ฉบับที่ 5 ประจำปี 2562


9.77 ปี ขนส่งไทย ก้าวไกลสู่สากล


10.หนังสือครบรอบ 76 ปี กรมการขนส่งทางบก


11.รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาความปลอดภัยในการใช้รถตู้โดยสารประจำทาง


12.รายงานสรุปสำหรับผู้บรริหาร (Executive Summary) โครงการวิจัยแนวทางการกำหนดนโยบายเพื่อปรับปรุงมาตรฐาน ความปลอดภัยและการให้บริการในการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารประจำทาง


13.รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการวิจัยแนวทางการกำหนดนโยบายเพื่อปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยและการให้บริการในการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารประจำทาง


14.โครงการศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารประจำทาง


15.คู่มือการปฏิบัติงานของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน


16.คู่มือสำหรับหน่วยตรวจประเมินคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน


17.คู่มือการตรวจประเมินคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน


18.คู่มือการกำกับดูแลโรงเรียนสอนขับรถเอกชนสำหรับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก


19.คู่มือแนวทางการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ สำหรับโรงเรียนสอนขับรถเอกชน


20.รายงานสถิติการขนส่ง ประจำปี 2562


21.จำนวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562


22.จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี พ.ศ. 2562


23.รายงานสถิติตามโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ประจำปีงบประมาณ 2562


24.รายงานสถิติตามโครงการ “Taxi OK / Taxi VIP” ประจำปีงบประมาณ 2562


25.รายงานสถิติตามโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ประจำเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563


26.รายงานสถิติตามโครงการ “Taxi OK / Taxi VIP” ประจำเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563


27.คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสถานตรวจสภาพรถ


28.รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) โครงการศึกษาเพื่อจัดวางระบบและพัฒนาการตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ของประเทศไทย


29.รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาเพื่อจัดวางระบบและพัฒนาการตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ของประเทศไทย


30.รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2562 และมาตราการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ


31.การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในรถโดยสาร


32.การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน (ตามกรอบความตกลง GMS)


33.การกำหนดราคาค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน เพื่อดำเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย


34.ครบรอบ 60 ปี กรมการขนส่งทางบก


35.รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อรองรับการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าทั่วประเทศ


36.คู่มือการใช้งานสูตรคำนวณต้นทุนการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก


37.คู่มือ “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน” สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Laos People's Democratic Republic)


38.คู่มือ “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทย สู่อาเซียน” ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)


39.คู่มือ “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทย สู่อาเซียน” สาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China)


40.คู่มือ “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน” เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam)


41.คู่มือ “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน” สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)


42.คู่มือ “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน” สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia)


43.คู่มือ “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน” สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic)


44.คู่มือ “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน” สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Republic of the Union of Myanmar)


45.คู่มือ “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทย สู่อาเซียน” สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)


46.คู่มือ “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทย สู่อาเซียน” สาธารณรัฐอินเดีย (Republic of India)


47.คู่มือ “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทย สู่อาเซียน” สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)


48.50 ปี กรมการขนส่งทางบก


49.67 ปี กรมการขนส่งทางบก


50.บรมราชาภิเษก ความจงรักภักดีของกรุงเทพมหานคร ในงานพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช 2562


51.55 ปี กรมการขนส่งทางบก


52.61 ปี กรมการขนส่งทางบก


53.66 ปี กรมการขนส่งทางบก


54.63 ปี กรมการขนส่งทางบก


55.64 ปี กรมการขนส่งทางบก


56.80 ปี กระทรวงคมนาคม (เฉพาะกรมการขนส่งทางบก)


57.90 ปี กระทรวงคมนาคม (เฉพาะกรมการขนส่งทางบก)


Magazine


1.หมอชาวบ้าน Vol. 42 Issue. 502 กุมภาพันธ์ 2564


2.ต่วย'ตูนพิเศษ Vol. 46 Issue. 551 กุมภาพันธ์ 2564


3.national geographic ฉบับภาษาไทย กุมภาพันธ์ 2564


4.ชีวจิต Vol. 23 Issue. 536 1 กุมภาพันธ์ 2564


5.อนุสาร อสท Vol. 61 Issue. 7 กุมภาพันธ์ 2564


6.ศิลปวัฒนธรรม Vol. 42 Issue. 4 กุมภาพันธ์ 2564


7.มติชน สุดสัปดาห์ Vol. 41 Issue. 2112 5-11 กุมภาพันธ์ 2564


8.มติชน สุดสัปดาห์ Vol. 41 Issue. 2113 12-18 กุมภาพันธ์ 2564


9.มติชน สุดสัปดาห์ Vol. 41 Issue. 2114 19-25 กุมภาพันธ์ 2564


10.สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ Vol. 68 Issue. 21 6-12 กุมภาพันธ์ 2564


11.สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ Vol. 68 Issue. 22 13-19 กุมภาพันธ์ 2564


12.สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ Vol. 68 Issue. 23 20-16 กุมภาพันธ์ 2564


CD/DVD


1.บรมราชาภิเษก ความจงรักภักดีของกรุงเทพมหานคร ในงานพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช 2562CD/DVD


2.โครงการพัฒนาศักยภาพสถานตรวจสภาพรถ


3.รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาดพื่อจัดวางระบบและพัฒนาการตรวจสภาพรถโดยสถานตรวจสถาพรถ (ตรอ.) ของประเทศไทย