ภควดี ศรีมณี
11 Mar 2021

หนังสือมาใหม่ประจำเดือน มีนาคม 2564

Book


1.Survival English


2.พิชิตสอบก.พ. ภาค ก. (ระดับ 3-4) ตามหลักเกณฑ์ใหม่


3.สยามรัฐ สัปดาหวิจารณ์ ปีที่ 68 ฉบับที่ 25 6 มี.ค .- 12 มี.ค. 2564


4.มติชน สุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที่ 5 - 11 มีนาคม 2564 ปีที่ 41 ฉบับที่ 2116


5.ชีวจิต 537 ปีที่ 23 : 16 กุมภาพันธ์ 2564


6.สยามรัฐ สัปดาหวิจารณ์ ปีที่ 68 ฉบับที่ 24 27 ก.พ.-5 มี.ค. 2564


7.มติชน สุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที่ 26 ก.พ. - 4 มี.ค. 2564 ปีที่ 41 ฉบับที่ 2115


8.สารคดี 431 กุมภาพันธ์ 2564


9.ฟอร์มูลา ปีที่ 45 ฉบับที่ 541 กุมภาพันธ์ 2564


10.National Geogrphip ฉบับที่ 236 มีนาคม 2564


11.หมอชาวบ้าน ปีที่ 42 มีนาคม 2564


12.ชีวจิต 538 ปีที่ 23 : 1 มีนาคม 2564


13.อนุสาร อสท ปีที่ 61 ฉบับที่ 8 มีนาคม 2564


14.130 ปี กรมบัญชีกลาง


15.รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary report) โครงการศึกษาพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารจัดการรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน


16.รายงานแบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารจัดการรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน


17.รายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการรถโดยสารประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน


18.คู่มือโครงการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการรถโดยสารประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน


19.ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 42 ฉบับที่ 5 มีนาคม 2564


20.รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 ของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ กรมศิลปากร


21.รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ กรมศิลปากร


22.กรอบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ


23.รายงานสถิติปริมาณจราจรรายได้ค่าผ่านทางพิเศษและอุบัติเหตุบนทางพิเศษ


24.คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.)


25.มติชน สุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที่ 12 - 18 มี.ค. 2564 ปีที่ 41 ฉบับที่ 2117


26.สยามรัฐ สัปดาหวิจารณ์ ปีที่ 68 ฉบับที่ 26 วันเสาร์ที่ 13 มี.ค. - 19 มี.ค. 2564


27.โลกรถยนต์ The World of Cars 2019


28.ชีวจิต 539 ปีที่ 23 : 16 มีนาคม 2564


29.มติชน สุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที่ 19-25 มี.ค. 2564 ปีที่ 41 ฉบับที่ 2118


30.สยามรัฐ สัปดาหวิจารณ์ ปีที่ 68 ฉบับที่ 27 20-26 มี.ค. 2564


E-Book


1.รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารจัดการรถโดยสารประจำทาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน


2.รายงานสถิติปริมาณจราจรรายได้ค่าผ่านทางพิเศษและอุบัติเหตุบนทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2563


3.รายงานประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)


4.รายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น


5.คู่มือโครงการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการรถโดยสารประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน


6.รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการศึกษาพัฒนาการกำกับดูแลแลฃะบริหารจัดการรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน


Information


1.ข่าวสารกรมการขนส่งทางบก ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2564


2.ข่าวสารกรมการขนส่งทางบก ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2564


3.ข่าวสารกรมการขนส่งทางบก ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2564


4.ข่าวสารกรมการขนส่งทางบก ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564