ภควดี ศรีมณี
10 Jun 2021

หนังสือมาใหม่ เดือนมิถุนายน 2564

Book


1.รายงานประจำปี 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Annual Report 2020)


2.รายงานประจำปี 2563 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย


3.รายงานประจำปี 2563 (Annual Report 2020) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร


4.รายงานประจำปีงบประมาณ 2563 กรมการค้าภายใน (Annual Report 2020 Department of internal Trade)


5.รายงานประจำปี 2563 (Annual Report 2020) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


6.ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย 1/2564


7.คู่มือมาตราการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน


8.บทสรุปสำหรับผู้บริหารผลงานรัฐบาล ปีที่ 1 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (25 กรกฎาคม 2562 - 25 กรกฎาคม 2563)


9.ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 42 ฉบับที่ 7 พฤษภาคม 2564


10.อนุสาร อสท ปีที่ 61 ฉบับที่ 11 มิถุนายน 2564


11.มติชน สุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที่ 4-10 มิ.ย. 2564 ปีที่ 41 ฉบับที่ 2129


12.สยามรัฐ สัปดาหวิจารณ์ ปีที่ 68 ฉบับที่ 38 5-11 มิ.ย. 2564


13.ชีวจิต 544 ปีที่ 23 : 1 มิถุนายน 2564


14.หมอชาวบ้าน 506 ปีที่ 43 มิถุนายน 2564


15.ฟอร์มูลา ปีที่ 45 ฉบับที่ 545 มิถุนายน 2564


16.รายงานประจำปี 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินปี 2563 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ


17.คู่มือการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ


18.แนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2552-2556


19.พัฒนาคน...พัฒนาการเรียนรู้


20.หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการ 2556-2557


21.ประชุมเมืองไดเร็คทอรี สถานที่พิเศษสำหรับการจัดประชุม


22.ประชุมเมืองไทยไดเร็คทอรี ภาคเหนือ


23.ประชุมเมืองไทยไดเร็คทอรี ภาคตะวันออก


24.ประชุมเมืองไทยไดเร็คทอรี ภาคอีสาน


25.ประชุมเมืองไทยไดเร็คทอรี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล


26.คู่มือดำเนินการเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ


27.หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การกำหนดตำแหน่งตามาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2550


28.คู่มือการดำเนินงานระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง


29.คู่มือประกอบแนวทางการปฏิบัติตามาตรา 72


30.ประชุมเมืองไทยไดเร็คทอรี ภาคใต้


31.จุลนิติ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564


32.National Geogrphip ฉบับที่ 239 มิถุนายน 2564


33.สยามรัฐ สัปดาหวิจารณ์ ปีที่ 68 ฉบับที่ 39 12-18 มิ.ย. 2564


34.มติชน สุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที่ 11-17 มิ.ย. 2564 ปีที่ 41 ฉบับที่ 2130


35.บทเรียนด้วยตนเองสำหรับข้าราชการทุกระดับ การทำบันทึกเสนอ การจดรายงานการประชุม การเขียนคำกล่าวใพิธี


36.ข้อเสนอ นโยบายการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2573)


37.ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ


38.แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 - 2573


39.แผนปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2564-2565 สอดคล้องตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2573)


40.การติดตามการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย


41.รอบรู้...คู่ถนน


42.การประยุกต์ทฤษฎีใหม่สู่ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง


43.GSPA หลักสูตรฝึกอบรม


44.เก็บอดีตไว้ในปัจจุบัน ทราวดี MIDA DHAVARAVATI GRANDE HOTEL NAKHON PATHOM


45.สยามรัฐ สัปดาหวิจารณ์ ปีที่ 68 ฉบับที่ 40 19-25 มิ.ย. 2564


46.มติชน สุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที่ 18-24 มิ.ย. 2564 ปีที่ 41 ฉบับที่ 2131


47.สยามรัฐ สัปดาหวิจารณ์ ปีที่ 68 ฉบับที่ 41 26 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2564


48.มติชน สุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที่ 25 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2564 ปีที่ 41 ฉบับที่ 2132


49.รายงานประจำปี 2563 (Annual Report 2020) กรมธนารักษ์


50.รายงานประจำปี 2563 (Annual Report 2020) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


51.รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) สำนักงานอัยการสูงสุด


52.สถานการณ์การทุจริตประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


 


E-Book


1.รายงานประจำปี 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Annual Report 2020)


2.สถิติการคลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


3.แนะผู้บริโภค เลือกซื้อสินค้าหรือบริการอย่างไร…ให้ปลอดภัย ห่างไกลภัยโควิด-19


4.ผลิตภัณฑ์จากกัญชา สร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ บริโภคอย่างไรให้เหมาะสม


5.ผู้บริโภคยุคดิจิทัลกับปัญหาซื้อสินค้าอุปกรณ์สื่อสาร


6.สู้ทุก “วิกฤต” มีประกันโควิดไว้อุ่นใจ แต่ต้องดูเงื่อนไขให้ดี


7.จดหมายข่าว วช. ปีที่ 16 ฉบับที่ 122 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564


8.รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการค้าภายใน


 


 CD/DVD


1.ประชุมเมืองไทย ไดเร็คทอรี DOMESTIC MICE DIRECTORY