ภควดี ศรีมณี
09 Jul 2021

หนังสือมาใหม่ เดือนกรกฎาคม 2564

Book


1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศ


2.รายงานการดำเนินงานการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 - 2565


3.รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 19 ศาลรัฐธรรมนูญยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน


4.ภูมิไทย เส้นทางทรงคุณค่าของอุตสาหกรรมไมซ์


5.20 ปี สภาวิศวกร


6.รายงานประจำปี 2563 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


7.รายงานประจำปี 2563 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


8.รายงานประจำปี 2563 (Annual Report 2020) กรมคุมประพฤติ


9.ราชาศัพท์


10.รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้โครงการการศึกษาทบทวนการดำเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ "สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย"


 


E-Book


1.สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ของเล่นแสนสนุกที่อาจแลกด้วย "ชีวิต"


2.สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง แนะ! วิธีซื้อสินค้าออนไลน์ง่ายๆ ไม่ให้โดนหลอก


3.สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกันภัยโควิด-19


4.รายงานประจำปี 2563 กรมคุมประพฤติ