DLT E-LIBRARY ห้องสมุดดิจิทัล
News

หนังสือมาใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2567

1.แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2566 - 2570 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับย่อ)

2.วรวิทย์ กังศศิเนียม : หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสประธานศาลรัฐธรรมนูญครบวาระในการดำรงตำแหน่ง

3.MDES รายงานประจำปี 2566 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

4.จุลนิติ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาค..