DLT E-LIBRARY ห้องสมุดดิจิทัล

Admin.Dlt
25 Mar 2024

หนังสือมาใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

รายการหนังสือมาใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567


1.@DISASTER วารสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 (เดือนมกราคม -มีนาคม 2567)


2.นโยบายการขนส่งและจราจร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567)


3.นิตยสาร Life $ METRO ฉบับที่ 82 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567


4.จุลสาร มาตุลี ฉบับที่ 1/2567


5.รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี พ.ศ.2566 เล่ม 2


6.อนุสาร อ.ส.ท. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2567 "NAKHON RATCHASIMA ครบเครื่องเมืองโคราช ปีที่ 64 ฉบับที่ 7