DLT E-LIBRARY ห้องสมุดดิจิทัล

ปานทิพย์ มากมณี
30 Apr 2024

หนังสือมาใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2567

1.แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 12


2.รายงานหมู่บ้านชนบทไทย ปี 2566


3.รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2566


4.รายงานประจำปี 2566 กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม


5.รายงานผลการดำเนินงาน พิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566


6.รายงานประจำปี 2566 กรมปศุสัตว์


7.รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2566


8.วารสารกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


9.จุลสาร มาตุลี ฉบับที่ 2/2567